กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูตรึงใจ สุขบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูธีรศักดิ์ ชนะสกุล

ครูธานี ทองขาว

ครูสมเกียรติ แสงหว้า

ครูอนงค์ ลิมานุวัฒน์

ครูอุบล กลิ่นหอม

ครูรุจาภา อุทัยรัตน์

ครูสุภา ทรงอาวุธ

ครูรุ่งรัตน์ เกิดแสงสุริยงค์

ครูสรรค์ชัย ไชยภักดี

ครูฤทัยวรรณ วงศ์ชนะ

ครูอรสา เดชดี

ครูศักนรินทร์ หมาดโหยด

ครูกาญจนา เรืองยิ่ง

ครูมาดารีย๊ะ มะสง