กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูตรึงใจ สุขบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูสมเกียรติ แสงหว้า

ครูอนงค์ ลิมานุวัฒน์

ครูอุบล กลิ่นหอม

ครูรุจาภา อุทัยรัตน์

ครูสุภา ทรงอาวุธ

ครูรุ่งรัตน์ เกิดแสงสุริยงค์

ครูสรรค์ชัย ไชยภักดี

ครูฤทัยวรรณ วงศ์ชนะ

ครูอรสา เดชดี

ครูศักนรินทร์ หมาดโหยด

ครูกาญจนา เรืองยิ่ง

ครูมาดารีย๊ะ มะสง