กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูสมร บริสุทธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูเจตนพัทธ์ แสงทอง

ครูสันติ เจริญวัฒนะ

ครูกาญจนา ตะบองเพ็ชร

ครูกิหลาบ เลงสะ

ครูนิภา เซ่งเข็ม

ครูจุฑามาศ พรหมจินดา

ครูนงพร สุ่มประดิษฐ์

ครูปรารถนา ซามี

ครูปรีดา อรัญดร

ครูรัติยา แซ่เอี้ยน

ครูสุพร ชอบแต่ง

ครูสุรีย์พร แซ่ตัน

ครูรัตนวดี ช่วยผดุง

ครูรัชนีกร ศรีชุมจันทร์

ครูจันทร์จิรา ปรีชา

ครูนลักษ คลังสี

ครูวัชรียา เหล็มหมาด

ครูสารภี เพชรสุวรรณ

ครูกมลชนก ศรีวรรณ

ครูพิมภรณี หลุ๊ดหล๊ะ

นางสาวศุภณัฐกานต์ ดำมณี

นายอนุชา หวังเคียงแสง