กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ครูอุกฤษฎ์ ธานีรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ครูชาติชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์

ครูธเนศ บัวแก้ว

ครูบงการ เชียวชาญยนต์

ครูวัชระ ช่วยพิชัย

ครูจิรวัฒน์ จันทร์ทิพย์

ครูเนติวัฒน์ สิงห์สุวรรณ

ครูอุกฤษฎ์ชัย นวลพลับ

นางสาวมีนา หมัดอะดัม