หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 - 3 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 - 6