กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูวันทา เจะแหละหมัน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูสุวดี บุญราศรี

ครูจารุวรรณ สุวรรณพฤกษ์

ครูศศิธร ธรรมปาโล

ครูกุลญาดา บุญเจริญเดโช

ครูทรงพรรณ เที่ยงธรรม

ครูรัชนี พิชญานุรักษ์

ครูเลอลักษณ์ จันทร์เกษ

ครูชนิดา แก้วนาง

ครูฐิติพร ธรรมรักษา

ครูวรสนา ทองเอม

ครูวราพร ธานีรัตน์

ครูคณิษา สุขสวัสดิ์

ครูจุฑามาศ บริสุทธิ์

ครูสมจิต ทองหยัด

ครูพิทักษ์พล อินมณเฑียร