กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูวันทา เจะแหละหมัน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูสุวดี บุญราศรี

ครูจารุวรรณ สุวรรณพฤกษ์

ครูศศิธร ธรรมปาโล

ครูกุลญาดา บุญเจริญเดโช

ครูทรงพรรณ เที่ยงธรรม

ครูรัชนี พิชญานุรักษ์

ครูชนิดา แก้วนาง

ครูฐิติพร ธรรมรักษา

ครูวรสนา ทองเอม

ครูวราพร ธานีรัตน์

ครูสมจิต ทองหยัด

ครูคณิษา สุขสวัสดิ์

ครูพิทักษ์พล อินมณเฑียร

ครูจุฑามาศ บริสุทธิ์