กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูเสาวคนธ์ จิตภิรมย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ดร.วิชัย วงศ์สุวรรณ

ครูสมศักดิ์ ประชุมชนะ

ครูทวีศักดิ์ ตันจะโข

ครูทิวากาล จันทร์สว่าง

ครูพรทิพย์ เสนะกูล

ครูหฤศร นาวารี

ครูนรารัตน์ บูหัส

ครูอัญชนีย์ แสงขาว

ครูรุจิกร ชาวนา

ครูมณีรัตน์ ถาพลพันธุ์

ครูปิ่นหทัย พงษ์ประพันธ์

ครูสมศรี สุขแก้ว

ครูกนกวรรณ ศรีโยม

ครูกาญจนา รัตนมุสิทธิ์

ครูพัชราภรณ์ นิ่มดวง

ครูเฉลิมศรี หน่อแก้ว

ครูเบญญา อนันตประเสริฐ

ครูจุฑารัตน์ พูลฉันทกรณ์

ครูจักษณา สูตรแก้ว

นายวันเฉลิม วุฒิวิศิษฏ์กุล

นายสมคิด ทิพย์เพ็ง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดาภรณ์ ปานแก้ว