ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูนันโท อ่อนเจริญ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ดร.วิชัย วงศ์สุวรรณ

ครูรอง นิลสุวรรณ

ครูสมศักดิ์ ประชุมชนะ

ครูทวีศักดิ์ ตันจะโข

ครูเอนก อมราพิทักษ์

ครูอานัส ฝะสกุล

ครูทิวากาล จันทร์สว่าง

ครูพรทิพย์ เสนะกูล

ครูหฤศร นาวารี

ครูกุญช์ฐานิฏฐ์ สมิทธิโสภณ

ครูนรารัตน์ บูหัส

ครูอัญชนีย์ แสงขาว

ครูรุจิกร ชาวนา

ครูหทัยทิพย์ ฌอสกุล

ครูเสาวคนธ์ จิตภิรมย์

ครูมณีรัตน์ ถาพลพันธุ์

ครูปิ่นหทัย พงษ์ประพันธ์

ครูสมศรี สุขแก้ว

ครูกนกวรรณ ศรีโยม

ครูกัญญา บิลอะหลี

ครูกาญจนา รัตนมุสิทธิ์

ครูพัชราภรณ์ นิ่มดวง

ครูเฉลิมศรี หน่อแก้ว

ครูเบญญา อนันตประเสริฐ

ครูจุฑารัตน์ พูลฉันทกรณ์

ครูจักษณา สูตรแก้ว