สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์เป็นรูปตรี  และดอกจัน
 
ตรี  หมายถึง                          สัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติ คือ ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์
ดอกจัน  หมายถึง                   ตราสัญลักษณ์เดิมของโรงเรียนสตรีสมบูรณ์กุลกันยา คือ               
                                            ดอกจัน(สันนิษฐานว่าเป็นการให้พ้องกับชื่อ นายจันทร์ สมบูรณ์กุล      
                                            ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ใช้ที่เพื่อก่อตั้งโรงเรียนสตรีสมบูรณ์กุลกันยา)
ประเภทโรงเรียน                     สหศึกษา
อักษรย่อ                                ญ.ส.
ปรัชญาของโรงเรียน               วิชาการเลิศ  เทิดคุณธรรม  นำกีฬา ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยี
คติพจน์                                 สุสสูสา  สุตวฑฺฒนี  การใฝ่ใจศึกษา  เป็นเครื่องพัฒนาความรู้
สีประจำโรงเรียน                   กรมท่า – เหลือง
                                             กรมท่า  หมายถึง   ความหนักแน่นมั่นคงในการสร้างความดี
                                             เหลือง  หมายถึง   ความสว่างนำทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน              ต้นไทร
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน     พระพุทธรูปปางลีลามหาวิชัย