พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ  (Mission Statement)

พันธกิจที่  ๑  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
พันธกิจที่  ๒  ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความเป็นอัตลักษณ์รักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
พันธกิจที่  ๓  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล โดยนำการวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน
พันธกิจที่  ๔  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้มีสมรรถนะที่เป็นสากล และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่  ๕  ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีให้ทันสมัยสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
พันธกิจที่  ๖  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน

เป้าประสงค์ ( Corporative Objective)
 
๑. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีภูมิคุ้มกันจากภัยในรูปแบบใหม่
๓. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลและมุ่งเน้นนำการวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน
๔. ครูมีขีดความสามารถ ทักษะในการจัดการเรียนรู้ สมรรถนะที่เป็นสากล รองรับการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๖. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดีผ่านเกณฑ์ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน