อัตลักษณ์/เอกลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
 
“ยิ้ม ไหว้ ให้เกียรติกัน”


เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“ดูแลช่วยเหลือนักเรียน”


ค่านิยมร่วมหรือวัฒนธรรมองค์กร
 
1. ยิ้มไหว้ให้เกียรติกัน
2. มุ่งมั่นสามัคคี
3. ทำดีเป็นแบบอย่าง
4. สร้างทีมงานร่วมกันคิด