กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูวรรณเพ็ญ จงรักษ์ศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูราเมศย์ จันทรัศมีภัทรา

ครูสำราญ ย่องดำ

ครูจินตนา ทองไทย

ครูณัฐกฤตา จารียะ

ครูลม้าย สิงหโกมล

ครูรุจิดา สุขใส

ครูดวงแข ชุมพล

ครูนิภา จิตต์ภักดี

ครูกัลยา พรหมเดช

ครูประคอง ประดับจันทร์

ครูศรันย์ทิพา ไชยวรรณ

ครูอัมพวา รักบิดา

ครูซารีนา อุศมา

ครูมุทิตา สุวรรณกิจ

ครูอารีรัตน์ ชูเส้ง

ครูกนกลดา แต่สกุล

ครูสุรีพร ชิตมณี

ครูณมน ราชบุตร

ครูปรัชญาพร ธรรมวาโร

ครูสริตา โคกเขา

ครูศุภโชค พุทธสารวิมล

ครูรุสลัน เจ๊ะอารง

ครูทศพร ชิตมณี

ครูคมกฤช นิลวิจิตร

ครูณัฐรินีย์ หนูชัยแก้ว

ครูตาณวี สุวรรณมาลา

ครูบานเย็น จันทรวงศ์เกษม

ครูพัตราภรณ์ วงศ์พรัด ทีปรักษพันธุ์

ครูมะลิวัลย์ ทองเสนอ

ครูอาคม แก้วมงคล

ครูขจรวุฒิ ศรีสง