ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูสุพรรษา หนูเมือง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูจุฑาทิพย์ ชัยบัณฑิต

ครูธนกฤต สุวรรณชาตรี

ครูศรัญญู สามเมือง

ครูปณิดา สุริยะจันทร์

ครูชัยวุฒิ คำอ้าย

ครูรุ่งนภา ณะโมรา

ครูกิสษณี ทวีผล

ครูเอกชัย ไสยะ

ครูครรชิต บุญไกร

ครูปริญญา พัฒน์สีทอง