จดหมายข่าวลานไทร
รับตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน
ปรับภูมิทัศน์พุทธมณฑล
เปิดภาคเรียน
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 และ ม.4
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560)
แสดงความยินดีกับนักเรียน
แสดงความยินดีกับนักเรียน
การรับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565
การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน
ประชุมสามัญประจำปี 2564 สมาคมผู้ปกครองและครู
บริการตรวจ ATK เชิงรุก
อบรมการเขียนโปรแกรมให้นักเรียน
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษา และพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมการโต้วาทีออนไลน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรและรางวัลประกวดโปสเตอร์PLC
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยสถานศึกษา ให้สัมภาษณ์รายการ พิราบคาบข่าว
ครูเข้ารับรางวัล
การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ SMA
สนามสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564
พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลโครงการเปิดบ้านวิชาการ Pre-Yorsor'65
ยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม EIS แห่งประเทศไทย
สนามสอบการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ขอแสดงความยินดี
กิจกรรมอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็ว
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีแก่ครูที่ได้รับรางวัล "ครูดีเด่น" ประจำปี 2565