จดหมายข่าวลานไทร
การฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน
ขอแสดงความยินดีกับทีม "YS Studio" ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
กิจกรรมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อเพื่อนมนุษย์
การประชุมให้ความรู้ความเข้าใจ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
กิจกรรมการตอบคำถามวิชาการ
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ภาษาจีนจุดประกายแสงสว่างแห่งภาคใต้”ครั้งที่1 (สุนทรพจน์ภาษาจีน)
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ภาษาจีนจุดประกายแสงสว่างแห่งภาคใต้”ครั้งที่1 (ท่องกลอนจีนโบราณ)
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ภาษาจีนจุดประกายแสงสว่างแห่งภาคใต้”ครั้งที่1 (ศิลปะและวัฒนธรรม)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ผู้อำนวยการร่วมประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมคณะครู เตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งฯ
การประชุมครูและบุคลากร ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 11
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
การฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน
โครงการ SMA คืนเงินค่ากิจกรรม ปีการศึกษา 2564
ทุนการศึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
เครือข่ายผู้ปกครองมอบแท็บเล็ต
การประชุมครูและบุคลากร ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 9
การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและเสริมศักยภาพครู
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ได้รับผลการประเมินการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ในระดับดีมาก
กิจกรรมประกวดบทกลอน หัวข้อ รักของแม่
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา มอบเครื่องตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19