สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฉัตรเกล้าชาวสยาม"

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กรมศิลปากร
https://www.youtube.com/watch?v=hi2FpGk7uk8