หน่วยงานภายใน

 

 

ผลงานครูสุรีย์พร แซ่ตัน

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ตามวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT 

ผลงานครูวัชระ ช่วยพิชัย

ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย Interactive Video ในการทบทวนบทเรียน เรื่องการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ และการช่วยฟื้นคืนชีพ 

ผลงานครูมุทิตา สุวรรณกิจ

ชื่อเรื่องศึกษา รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน4  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา 

ผลงานครูเจตนพัทธ์ แสงทอง

 ชื่อรายงาน รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4  เรื่องวิธีเรียง สับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ผลงานครูดวงแข ชุมพล

ชื่อเรื่องศึกษา    ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนการสอนเรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์รายวิชาฟิสิกส์ 5 รหัสวิชา ว30205 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา