หน่วยงานภายใน

 

 

ผลงานครูเจตนพัทธ์ แสงทอง

เผยแพร่ผลงาน  
หัวข้อเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา อาเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา