หน่วยงานภายใน

 

 

ผลงานครูนิภา จิตต์ภักดี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง  วิชา วิทยาศาสตร์ 4 (ว22102)   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลงานครูโสภานนท์ สาราลักษณ์

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้พจนานุกรมฝรั่งเศส-ฝรั่งเศส ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคสเตด  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อ่านบทคัดย่อ

ผลงานครูเจตนพัทธ์ แสงทอง

เผยแพร่ผลงาน  
หัวข้อเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา อาเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผลงานคุณครูรุจาภา อุทัยรัตน์

ผลงานคุณครูรุจาภา อุทัยรัตน์  หัวข้อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรียนรู้สำนักงาน รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (Office today.com) ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านบทคัดย่อ