หน่วยงานภายใน

 

 

ผลงานครูมณีรัตน์ ถาพลพันธุ์

ชื่องานวิจัย ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนการสอน รายวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส 20201 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  

ผลงานครูรุจิกร ชาวนา

ผลงานครูรรุจิกร ชาวนา ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องเอเชียตะวันออก รายวิชา เอเชียตะวันออกศึกษา (ส30207)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา    อ่านบทคัดย่อ

ผลงานครูตรึงใจ สุขบูรณ์

ผลงานคุณครู ตรึงใจ  สุขบูรณ์  หัวข้อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา  ง 20281  การบัญชีเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   อ่านบทคัดย่อ

ผลงานครูวันทา เจะแหละหมัน

ผลงานครูวันทา  เจะแหละหมัน ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สงขลาบ้านเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  อ่านบทคัดย่อ |  อ่านเล่มที่ ๑ ตำนานเมืองสงขลา๕๗