หน่วยงานภายใน

ผลงานครูตรึงใจ สุขบูรณ์

ผลงานคุณครู ตรึงใจ  สุขบูรณ์  หัวข้อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา  ง 20281  การบัญชีเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   อ่านบทคัดย่อ

ผลงานครูวันทา เจะแหละหมัน

ผลงานครูวันทา  เจะแหละหมัน ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สงขลาบ้านเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  อ่านบทคัดย่อ |  อ่านเล่มที่ ๑ ตำนานเมืองสงขลา๕๗

ผลงานครูรุจิกร ชาวนา

ผลงานครูรรุจิกร ชาวนา ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องเอเชียตะวันออก รายวิชา เอเชียตะวันออกศึกษา (ส30207)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา    อ่านบทคัดย่อ

ผลงานครูนิภา จิตต์ภักดี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง  วิชา วิทยาศาสตร์ 4 (ว22102)   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ดาวน์โหลดเอกสาร