หน่วยงานภายใน

 

 

ผลงานครูอัญชนีย์ แสงขาว

ชื่องานวิจัย       ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความสามารถในการคิดวิเคราะห์สาระเศรษฐศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ผลงานครูศุภโชค พุทธิสารวิมล

ชื่องานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ 3 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ไฟฟ้าสถิตโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ตามแนวคิดของโพลยา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 

เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนของครูวิชัย วงศ์สุวรรณ เรื่องบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยกับการรักษาเสถียรภาพทางการเศรษฐกิจ   ศึกษาเพิ่มเติม 
**ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

 

ผลงานครูบานเย็น จันทรวงศ์เกษม

ชื่องานวิจัย  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่อง ประยุกต์ใช้กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสมด้วยโปรแกรม kodu game lab วิชา กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม รหัสวิชา ง20214 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  

ผลงานครูกาญจนา ตะบองเพ็ชร

ชื่องานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา