หน่วยงานภายใน

 

 

ผลงานครูบานเย็น จันทรวงศ์เกษม

ชื่องานวิจัย  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่อง ประยุกต์ใช้กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสมด้วยโปรแกรม kodu game lab วิชา กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม รหัสวิชา ง20214 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  

เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนของครูวิชัย วงศ์สุวรรณ เรื่องบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยกับการรักษาเสถียรภาพทางการเศรษฐกิจ   ศึกษาเพิ่มเติม 
**ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

 

ผลงานครูนิภา เซ่งเข็ม

ชื่องานวิจัย  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดการกระจาย สัมบูรณ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา   

ผลงานครูกาญจนา ตะบองเพ็ชร

ชื่องานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  

ผลงานครูวิชัย วงศ์สุวรรณ

ชื่อผลงาน  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิก  และการใช้คำถาม  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความคงทนในการเรียนรู้  รายวิชา ส 32102 เศรษฐศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  จังหวัดสงขลา