หน่วยงานภายใน

ผลงานคุณครูรุจาภา อุทัยรัตน์

ผลงานคุณครูรุจาภา อุทัยรัตน์  หัวข้อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรียนรู้สำนักงาน รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (Office today.com) ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านบทคัดย่อ