หน่วยงานภายใน

เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.วิชัย วงศ์สุวรรณ

เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ   โดย ดร.วิชัย วงศ์สุวรรณ