หน่วยงานภายใน

 

 

ผลงานครูนงพร สว่างศรี

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียลและ ฟังก์ชันลอการิทึม  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5