หน่วยงานภายใน

 

 

ผลงานครูจุฑามาศ  พรหมจินดา

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6 เรื่อง เศษส่วนของพหุนามโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่องเศษส่วนของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3