หน่วยงานภายใน

 

 

ผลงานครูสุรีย์พร แซ่ตัน

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ตามวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT