หน่วยงานภายใน

 

 

ผลงานครูวัชระ ช่วยพิชัย

ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย Interactive Video ในการทบทวนบทเรียน เรื่องการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ และการช่วยฟื้นคืนชีพ