หน่วยงานภายใน

ผลงานครูเจตนพัทธ์ แสงทอง

 ชื่อรายงาน รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4  เรื่องวิธีเรียง สับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

สารลานไทร