หน่วยงานภายใน

 

 

ผลงานครูอัญชนีย์ แสงขาว

ชื่องานวิจัย       ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความสามารถในการคิดวิเคราะห์สาระเศรษฐศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา