หน่วยงานภายใน

ผลงานครูบานเย็น จันทรวงศ์เกษม

ชื่องานวิจัย  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) เรื่อง การสร้างเกมด้วยโปรแกรม kodu game lab   รายวิชา กราฟิกเทคโนโลยีสื่อประสม รหัสวิชา ง20214 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา