หน่วยงานภายใน

 

 

ผลงานครูบานเย็น จันทรวงศ์เกษม

ชื่องานวิจัย  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่อง ประยุกต์ใช้กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสมด้วยโปรแกรม kodu game lab วิชา กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม รหัสวิชา ง20214 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา