หน่วยงานภายใน

 

 

ผลงานครูนิภา เซ่งเข็ม

ชื่องานวิจัย  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดการกระจาย สัมบูรณ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา