หน่วยงานภายใน

 

 

ผลงานครูกาญจนา ตะบองเพ็ชร

ชื่องานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา