หน่วยงานภายใน

 

 

ผลงานครูวิชัย วงศ์สุวรรณ

ชื่อผลงาน  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิก  และการใช้คำถาม  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความคงทนในการเรียนรู้  รายวิชา ส 32102 เศรษฐศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  จังหวัดสงขลา