หน่วยงานภายใน

 

 

ผลงานครูโสภานนท์ สาราลักษณ์

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้พจนานุกรมฝรั่งเศส-ฝรั่งเศส ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคสเตด  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อ่านบทคัดย่อ