หน่วยงานภายใน

ผลงานครูนงพร สว่างศรี

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียลและ ฟังก์ชันลอการิทึม  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

ผลงานครูจุฑามาศ  พรหมจินดา

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6 เรื่อง เศษส่วนของพหุนามโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่องเศษส่วนของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลงานครูวัชระ ช่วยพิชัย

ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย Interactive Video ในการทบทวนบทเรียน เรื่องการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ และการช่วยฟื้นคืนชีพ 

ผลงานครูสุรีย์พร แซ่ตัน

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ตามวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT 

ผลงานครูเจตนพัทธ์ แสงทอง

 ชื่อรายงาน รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4  เรื่องวิธีเรียง สับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา