หน่วยงานภายใน

ผลงานครูวิชัย วงศ์สุวรรณ

ชื่อผลงาน  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิก  และการใช้คำถาม  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความคงทนในการเรียนรู้  รายวิชา ส 32102 เศรษฐศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  จังหวัดสงขลา   

ผลงานครูมณีรัตน์ ถาพลพันธุ์

ชื่องานวิจัย ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนการสอน รายวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส 20201 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  

ผลงานครูตรึงใจ สุขบูรณ์

ผลงานคุณครู ตรึงใจ  สุขบูรณ์  หัวข้อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา  ง 20281  การบัญชีเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   อ่านบทคัดย่อ

ผลงานครูรุจิกร ชาวนา

ผลงานครูรรุจิกร ชาวนา ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องเอเชียตะวันออก รายวิชา เอเชียตะวันออกศึกษา (ส30207)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา    อ่านบทคัดย่อ