หน่วยงานภายใน

ผลงานครูมุทิตา สุวรรณกิจ

ชื่อเรื่องศึกษา รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน4  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา 

ผลงานครูดวงแข ชุมพล

ชื่อเรื่องศึกษา    ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนการสอนเรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์รายวิชาฟิสิกส์ 5 รหัสวิชา ว30205 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 

ผลงานครูศุภโชค พุทธิสารวิมล

ชื่องานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ 3 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ไฟฟ้าสถิตโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ตามแนวคิดของโพลยา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 

ผลงานครูอัญชนีย์ แสงขาว

ชื่องานวิจัย       ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความสามารถในการคิดวิเคราะห์สาระเศรษฐศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ผลงานครูบานเย็น จันทรวงศ์เกษม

ชื่องานวิจัย  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่อง ประยุกต์ใช้กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสมด้วยโปรแกรม kodu game lab วิชา กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม รหัสวิชา ง20214 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา