หน่วยงานภายใน

 

 

ผลงานครูปิ่นหทัย พงษ์ประพันธ์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาประวัติศาสตร์ 5  รหัสวิชา ส23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

ผลงานครูอุกฤษฏ์ ธานีรัตน์

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาฟุตซอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  

ผลงานครูนงพร สว่างศรี

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียลและ ฟังก์ชันลอการิทึม  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

ผลงานครูจุฑามาศ  พรหมจินดา

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6 เรื่อง เศษส่วนของพหุนามโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่องเศษส่วนของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3