หน่วยงานภายใน

 

 

ผลงานครูเจตนพัทธ์ แสงทอง

ชื่อรายงาน      รายงานการพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์   เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ผลงานครูอุกฤษฏ์ ธานีรัตน์

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาฟุตซอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  

ผลงานครูปิ่นหทัย พงษ์ประพันธ์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาประวัติศาสตร์ 5  รหัสวิชา ส23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา