หน่วยงานภายใน

ประกาศรายชื่อกิจกรรมในเครื่องแบบ ชั้น ม.1

ขอให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ตรวจสอบกิจกรรมในเครื่องแบบที่ตนสังกัดในปีการศึกษา 2558 ในประกาศรายชื่อนักเรียนสังกัดกิจกรรมในเครื่องแบบ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 กรณีนักเรียนคนใดไม่มีรายชื่อตามประกาศให้สังกัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี เหล่าเสนา รายชื่อกิจกรรมในเครื่องแบบ  

รายชื่อนักเรียนและห้องรับมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในแต่ละห้อง และห้องรับมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 ให้นักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน พร้อมกันที่ใต้อาคารฉลองชัยกาญจนา เวลา 08.30 น.

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2558
ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ไปรายงานตัวเข้าเรียน ในวันจันทร์ ที่ 6 เมษายน 2558 เวลา 08.00 น. ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ จากใต้อาคารกุลกันยาผดุงเกียรติ เป็น  หอประชุมศูนย์ศิลป์
นักเรียนที่ไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา สถานที่  ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ 
ประกาศ
นักเรียน ม.4-โรงเรียนรัตนพล
นักเรียน ม.4-โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
นักเรียน ม.4-โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

นักเรียน ม.4-โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาทั่วไป

ผลคะแนนสอบทั้งหมดของแต่ละแผนการเรียน
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาทั่วไป

รายชื่อนักเรียนและห้องรับมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในแต่ละห้อง และห้องรับมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 ให้นักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน พร้อมกันที่ใต้อาคารฉลองชัยกาญจนา เวลา 08.30 น.

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558

ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 รายงานตัว เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนในวันจันทร์ ที่ 6 เมษายน 2558 เวลา 08.00 น.  ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ข้างต้นถือว่า สละสิทธิ์การเข้าเรียน
ขั้นตอนการรายงานตัว ม.4
ประกาศ
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาทั่วไป