หน่วยงานภายใน

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

ตารางเรียนของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 2

ตารางสอน แต่ละกลุ่มสาระ 

แนะแนว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพแลพเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/59

ตารางสอบกลางภาค ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายวิชาเพิ่มเติม/พื้นฐาน/ภาษาที่ 2

นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 สามารถตรวจสอบรายวิชาเพิ่มเติม/พื้นฐาน/ภาษาที่ 2 ได้จากหน้าเว็บร.ร. และกำหนดให้มีการเลือกวิชาเพิ่มเติม/พื้นฐาน/ภาษาที่ 2 ในวันประกาศผลการเรียนของทุกระดับชั้น  
รายวิชาพื้นฐานระดับชั้น ม.3
รายวิชาพื้นฐานระดับชั้น ม.5
รายวิชาเพิ่มเติม ม.1
รายวิชาเพิ่มเติม ม.2
รายวิชาเพิ่มเติม ม.3
รายวิชาเพิ่มเติม ม.4
รายวิชาเพิ่มเติม ม.5
รายวิชาเพิ่มเติม ม.6

แบบประเมินออนไลน์

เชิญครูและบุคลากรตอบแบบประเมินออนไลน์ หลักสูตร “การบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาด้านวิชาการอย่างมียุทธศาสตร์” ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลป์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา Link แบบประเมิน