หน่วยงานภายใน

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน SMA ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(SMA) ประจำปีการศึกษา 2559 ในการนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ตามรายชื่อในประกาศมารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ในวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 09.00-10.00 น. และมอบตัว เวลา 10.00 น. ณ ห้องโสตฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคารปิ่นเกรียงไกร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ผู้ที่ไม่มารายงานตัว และมอบตัว ตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์  ประกาศแนบท้าย

ภาพกิจกรรม

นิทรรศการ ลานไทร Reading Club รวมพลังรักการอ่าน 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา  
ในวันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...

เงินค่าอุปกรณ์การเรียน

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนจะทำการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คนละ 210 บาท
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คนละ 230 บาท