หน่วยงานภายใน

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน SMA ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(SMA) ประจำปีการศึกษา 2559 ในการนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ตามรายชื่อในประกาศมารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ในวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 09.00-10.00 น. และมอบตัว เวลา 10.00 น. ณ ห้องโสตฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคารปิ่นเกรียงไกร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ผู้ที่ไม่มารายงานตัว และมอบตัว ตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์  ประกาศแนบท้าย

เงินค่าอุปกรณ์การเรียน

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนจะทำการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คนละ 210 บาท
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คนละ 230 บาท

ภาพกิจกรรม

นิทรรศการ ลานไทร Reading Club รวมพลังรักการอ่าน 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา  
ในวันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...