หน่วยงานภายใน

ประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย (PISA)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย และพัฒนาระบบติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) การอ่าน การเขียน รู้เรื่องการอ่าน (PISA) รายละเอียด

DGPa-YORSOR

นวัตกรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 
DGPa-YORSOR

 DGPa-YORSOR

 

สารลานไทร