หน่วยงานภายใน

ประกาศปิดโรงเรียน

 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ กำหนดให้วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันหยุดอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) และวันตรุษจีน เป็นวันหยุดราชการ ประจำปี ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นวันตรุษจีน เป็นวันสำคัญของชาวไทยเชื่อสายจีน โรงเรียนจึงประกาศปิดโรงเรียนในวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเวลา ๑ วัน โดยนักเรียนกลับมาเรียนตามปกติในวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อ่านประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน SMA ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(SMA) ประจำปีการศึกษา 2559 ในการนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ตามรายชื่อในประกาศมารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ในวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 09.00-10.00 น. และมอบตัว เวลา 10.00 น. ณ ห้องโสตฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคารปิ่นเกรียงไกร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ผู้ที่ไม่มารายงานตัว และมอบตัว ตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์  ประกาศแนบท้าย