หน่วยงานภายใน

 

 

ID PLAN

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID PLAN : INDIVIDUAL  DEVELOPMENT  PLAN)   

 

ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2561

ตารางเรียนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั้น ม.1           ชั้น ม.2           ชั้น ม.3 
ชั้น ม.4           ชั้น ม.5           ชั้น ม.6 

 ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
งานแนะแนว