หน่วยงานภายใน

ประกาศปิดโรงเรียน

ด้วยทางโรงเรียน จะนำคณะครูและบุคลากรไปศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 
ทางโรงเรียนจึงขอปิดโรงเรียน ระหว่างวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2559 และจะเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 4 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร