หน่วยงานภายใน

Echo English App

กระทรวงศึกษาธิการและประชารัฐ ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Echo English สามารถเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาได้ฟรี โดยผ่านทางมือถือและแท็บเล็ต

แจ้งปิดโรงเรียนและการทดสอบ O-NET

- ด้วยระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนกำหนดให้มีการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 จึงขอปิดโรงเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว

- นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ในระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ให้นักเรียนมาถึงโรงเรียนในเวลา 09.00 น. และสอบเสร็จในเวลา 14.30 น. ของทุกวัน ให้นักเรียน นำบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆที่มีรูปถ่ายและเลข 13 หลักมาด้วยในวันสอบ

 รายละเอียด

ประกาศผลสอบ PRE-YORSOR'61

ผลสอบ PRE-YORSOR'61 ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย อ่านประกาศ

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ประกาศผลสอบ PRE-YORSOR'61 ตามเลขประจำตัวสอบ

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

สารลานไทร