หน่วยงานภายใน

ประกาศปิดโรงเรียน

ด้วยจังหวัดสงขลาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "สงขลาเกมส์" ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "สมิหลาเกมส์" ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาได้รับมอบหมายให้นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมการจัดการแข่งขันและร่วมกิจกรรม ตามวัน ดังกล่าว

ในการนี้ โรงเรียนจึงขอปิดโรงเรียน 2 ระยะ คือ ในจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "สงขลาเกมส์" ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "สมิหลาเกมส์" ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2560 ในช่วงปิดโรงเรียนดังกล่าวขอให้ผู้ปกครองดูแลนักเรียนที่ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมได้อยู่กับบ้านทบทวนบทเรียน เพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560  

ตารางเรียน ตารางสอน ปีการศึกษา 2560

ตารางสอน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานแนะแนว

ตารางเรียน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศผลการคัดเลือก และผลการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

1. ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ทุกแผนการเรียน    

*** ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน รายงานตัว เพื่อเข้าเรียนในวันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์ หากนักเรียนไม่ไปรายงานตัว ในวัน เวลา และสถานที่ข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์ในการเรียน จะมาเรียกร้องภายหลังมิได้ ***

2. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 
    แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
    แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ  
    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน  
    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น  
    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาทั่วไป  

*** ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกแผนการเรียน รายงานตัว เพื่อเข้าเรียนในวันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์ หากนักเรียนไม่ไปรายงานตัว ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์ในการเรียน จะมาเรียกร้องภายหลังไม่ได้ ***

3. ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 
   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
    แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ  
    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน  
    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น  
    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาทั่วไป  

4. ประกาศผลโรงเรียนเครือข่าย
    โรงเรียนรัตนพล 
    โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา