หน่วยงานภายใน

ประกาศผลสอบ PRE-YORSOR'61

ผลสอบ PRE-YORSOR'61 ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย อ่านประกาศ

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ประกาศผลสอบ PRE-YORSOR'61 ตามเลขประจำตัวสอบ

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4 โครงการ SMA

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : SMA ประจำปีการศึกษา 2561  อ่านรายละเอียด