หน่วยงานภายใน

 

 

โครงการ SMA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA)

ประจำปีการศึกษา 2562

---ประกาศ----

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

*** สอบคัดเลือกวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 *** 

....................................................................................................

ปฏิทินปฏิบัติงานและกิจกรรม

- ปฏิทินปฏิบัติงานและกิจกรรมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2562) 

- ปฏิทินกิจกรรมสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  

 

โครงการ SMA

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA) ประจำปีการศึกษา 2562

ในการนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวและมอบตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ในวันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องโสตฯ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคารปิ่นเกรียงไกร ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวัน เวลาดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์ 

 

ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ SMA ประจำปีการศึกษา 2562

การรับนักเรียนสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA) ประจำปีการศึกษา 2562 

*** รับสมัครวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562