หน่วยงานภายใน

 

 

พิธีวันพ่อ

พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

จัดบริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

ค่านิยมหลักของคนไทย

การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย


ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)


เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ


ให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ

 

อ่านเพิ่มเติม...