หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล PRE-YORSOR'58

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ PRE-YORSOR'58
ประจำปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัล

ประกาศผลสอบ PRE - YORSOR ' 58 ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ เรื่อง ผลสอบ PRE - YORSOR ' 58 ประจำปีการศึกษา 2557
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
 --> ประกาศ เรื่อง ผลสอบ PRE - YORSOR ' 58
 --> ผลสอบระดับชัั้น ป. 6 แบบคะแนนรวม ,  แบบเรียงตามลำดับ
 --> ผลสอบระดับชั้น ป. 5 แบบคะแนนรวม ,  แบบเรียงตามลำดับ 
 --> ผลสอบระดับชั้น ป. 4
 แบบคะแนนรวม ,  แบบเรียงตามลำดับ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.4 :: SMA

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับ ชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้น ม.4

โครงการ SMA ประจำปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้าย :: ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.4 SMA

ให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณา ตามรายชื่อ มารายงานตัวและมอบตัว เพื่อยืนยันสิทธิ์

ในวันเสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558  เวลา 09.00 น.

ณ ห้องโสตฯ วิทยาศาสตร์ อาคารปิ่นเกรียงไกร

หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์