หน่วยงานภายใน

 

 

รายชื่อนักเรียนและห้องรับมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในแต่ละห้อง และห้องรับมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 ให้นักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน พร้อมกันที่ใต้อาคารฉลองชัยกาญจนา เวลา 08.30 น.

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2558
ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ไปรายงานตัวเข้าเรียน ในวันจันทร์ ที่ 6 เมษายน 2558 เวลา 08.00 น. ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ จากใต้อาคารกุลกันยาผดุงเกียรติ เป็น  หอประชุมศูนย์ศิลป์
นักเรียนที่ไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา สถานที่  ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ 
ประกาศ
นักเรียน ม.4-โรงเรียนรัตนพล
นักเรียน ม.4-โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
นักเรียน ม.4-โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

นักเรียน ม.4-โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาทั่วไป

ผลคะแนนสอบทั้งหมดของแต่ละแผนการเรียน
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาทั่วไป

เอกสารสำหรับวันมอบตัว ของนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558

1. ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคล
2. งานการเงิน
3. ใบมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2558
4. ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง
5. ปฏิทินมอบตัว ปฐมนิเทศ

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558

ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 รายงานตัว เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนในวันจันทร์ ที่ 6 เมษายน 2558 เวลา 08.00 น.  ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ข้างต้นถือว่า สละสิทธิ์การเข้าเรียน
ขั้นตอนการรายงานตัว ม.4
ประกาศ
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558
ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ไปรายงานตัวเข้าเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2558 
นักเรียนที่ไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา สถานที่  ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ 
นักเรียน ม.1 ประเภททั่วไป
นักเรียน ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
นักเรียน ม.1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
นักเรียน ม.1 ทดแทนเงื่อนไขพิเศษ
นักเรียน ม.1 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
นักเรียน ม.1 โรงเรียนรัตนพลวิทยา
นักเรียน ม.1 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์
นักเรียน ม.1 ประกาศผลการสอบทั้งหมด

ขั้นตอนในการรายงานตัว