หน่วยงานภายใน

 

 

ภาพกิจกรรม

นิทรรศการ ลานไทร Reading Club รวมพลังรักการอ่าน 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา  
ในวันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...

เงินค่าอุปกรณ์การเรียน

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนจะทำการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คนละ 210 บาท
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คนละ 230 บาท

การยื่นแบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู‏

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่นี่