หน่วยงานภายใน

ประกาศผลคะแนนสอบ ชั้น ม.1 โครงการ SMA

ประกาศ ผลคะแนนสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2558    โครงการ SMA   
อ่านประกาศ   
ผลคะแนนสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    


ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 ให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน  รายงานตัวเพื่อเข้าเรียนในวันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2558
 
เวลา 09.00 น. ณ.หอประชุมศูนย์ศิลป์  
หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวัน เวลาข้างต้นถือว่า สละสิทธิ์ การเข้าเรียน     
อ่านประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ถึง ห้อง 3    

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล PRE-YORSOR'58

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ PRE-YORSOR'58
ประจำปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัล

การสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้น ม.3

แจ้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ได้สอบโอเน็ต   
ให้ดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารใบคำร้องขอสอบ
จัดเตรียมเอกสารตามรายละเอียด
และขอหนังสือรับรองที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
โดยต้องดำเนินการด้วยตนเอง
ภายในวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2558
นักเรียนสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.niets.or.th/index.php/system_niest/index/3

ใบคำร้องขอสอบ | ประกาศเรื่องการสอบจาก สทศ.

 

ประกาศผลสอบ PRE - YORSOR ' 58 ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ เรื่อง ผลสอบ PRE - YORSOR ' 58 ประจำปีการศึกษา 2557
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
 --> ประกาศ เรื่อง ผลสอบ PRE - YORSOR ' 58
 --> ผลสอบระดับชัั้น ป. 6 แบบคะแนนรวม ,  แบบเรียงตามลำดับ
 --> ผลสอบระดับชั้น ป. 5 แบบคะแนนรวม ,  แบบเรียงตามลำดับ 
 --> ผลสอบระดับชั้น ป. 4
 แบบคะแนนรวม ,  แบบเรียงตามลำดับ

สารลานไทร