หน่วยงานภายใน

 

 

โครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ปี 2558

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการแก่นักเรียนที่สนใจ และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)  สมัครเข้ารับการคัดเลือกระหว่างวันที่  1 - 4 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มอำนวยการ  สำนักงานศึกษาธิการภาค 11  ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกช่วยปฎิบัติราชการ  จะได้รับอัตราค่าตอบแทนตามสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0709.7/ว 34  ลงวันที่ 9 มีนาคม 2547   ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.reo๑๑.moe.go.th  หรือโทรศัพท์สอบถามคุณบุบผา หมัดอาด้ำ 089-869-2817

ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการ SMA และ ครูอัตราจ้างสอนภาษาอินโดฯ นั้น
บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผลการคัดเลือก  
ขอให้ผู้ที่สอบผ่านในลำดับที่ 1  มารายงานตัวในวันที่  30 มีนาคม  พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 น
หากไม่มารายงานตัว ในวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2558

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ หมายเลขห้องสอบ และอาคารสอบตามรายละเอียด
นักเรียนไม่เข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การสอบ

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประจำปีการศึกษา 2558

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ หมายเลขห้องสอบ และอาคารสอบตามรายละเอียด
นักเรียนคนใดไม่เข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การสอบ

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ
รายชื่อในเขตพื้นที่บริการ
รายชื่อทั่วไป

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ
รายชื่อ

ประกาศผลโควต้านักเรียน ชั้น ม.3 เดิม ขึ้น ชั้น ม.4

ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ตามแผนการเรียนดังต่อไปนี้
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาทั่วไป

** ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์  หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวัน เวลาข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน **