หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียน เพื่อเข้ามอบตัวเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2562 

 รายละเอียดประกาศ และรายละเอียดห้องสำหรับมอบตัว   

รายชื่อนักเรียน เพื่อเข้ามอบตัวเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ซื้ออุปกรณ์การเรียน ในวันที่ 8 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

ณ ใต้อาคารฉลองชัยกาญจนาภิเษก

***ให้นักเรียนมามอบตัว ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว

นักเรียนไม่มามอบตัวถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์***

.....................................................................................................................

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่มีสิทธิ์เข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562 

 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์     

 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ   

 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน  

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น  

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - เกาหลี - มลายู - เวียดนาม   

แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส - ภาษาเยอรมัน  

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ  ลำดับที่ และหมายเลขห้องรายงานตัว ได้ตามรายละเอียดแนบท้าย

รายละเอียดห้องรับรายงานตัว  

***ให้นักเรียนมารายงานตัว ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว นักเรียนไม่มารายงานตัวถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์***

............................................................................................................

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562 

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน (ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ)   

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ประเภทนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ)  

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ  ลำดับที่ และหมายเลขห้องรายงานตัว ได้ตามรายละเอียดแนบท้าย

รายละเอียดห้องรับรายงานตัว  

***ให้นักเรียนมารายงานตัว ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว นักเรียนไม่มารายงานตัวถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์***

ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  

ประเภทนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ)  

.........................................................................................................................

เอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

เอกสารสำหรับมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

 เอกสารสำหรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1   

เอกสารสำหรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4   

.....................................................................................................................

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม.1

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562 

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ  หมายเลขห้องสอบ และอาคารสอบ
ได้ตามรายละเอียดแนบท้าย

ตารางสอบ   

รายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

รายชื่อนักเรียนทั่วไป 

***ผู้ใดไม่เข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ดักล่าว ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการสอบ***
------------------------------------------------------------------------------------------