หน่วยงานภายใน

ประกาศ เรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนฯ มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 หน่วย  อ่านรายละเอียด

ID PLAN

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID PLAN : INDIVIDUAL  DEVELOPMENT  PLAN)   

 

สารลานไทร