หน่วยงานภายใน

กำหนดการครู และนักเรียน

แจ้งกำหนดการครู และนักเรียน  

วันที่ 26 ตุลาคม 2558        - เวลา 08.30-16.30 น. ประชุมครู เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ลงทะเบียนเวลา 08.30-09.00 น.

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2558   - ครูกลุ่มเป้าหมายร่วมอบรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
                                         - ครู เตรียมการเรียนการสอน

วันที่ 29 ตุลาคม 2558        - เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558