หน่วยงานภายใน

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558

ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 รายงานตัว เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนในวันจันทร์ ที่ 6 เมษายน 2558 เวลา 08.00 น.  ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ข้างต้นถือว่า สละสิทธิ์การเข้าเรียน
ขั้นตอนการรายงานตัว ม.4
ประกาศ
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาทั่วไป