หน่วยงานภายใน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2558
ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ไปรายงานตัวเข้าเรียน ในวันจันทร์ ที่ 6 เมษายน 2558 เวลา 08.00 น. ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ จากใต้อาคารกุลกันยาผดุงเกียรติ เป็น  หอประชุมศูนย์ศิลป์
นักเรียนที่ไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา สถานที่  ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ 
ประกาศ
นักเรียน ม.4-โรงเรียนรัตนพล
นักเรียน ม.4-โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
นักเรียน ม.4-โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

นักเรียน ม.4-โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาทั่วไป

ผลคะแนนสอบทั้งหมดของแต่ละแผนการเรียน
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาทั่วไป