หน่วยงานภายใน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558
ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ไปรายงานตัวเข้าเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2558 
นักเรียนที่ไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา สถานที่  ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ 
นักเรียน ม.1 ประเภททั่วไป
นักเรียน ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
นักเรียน ม.1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
นักเรียน ม.1 ทดแทนเงื่อนไขพิเศษ
นักเรียน ม.1 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
นักเรียน ม.1 โรงเรียนรัตนพลวิทยา
นักเรียน ม.1 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์
นักเรียน ม.1 ประกาศผลการสอบทั้งหมด

ขั้นตอนในการรายงานตัว