หน่วยงานภายใน

 

 

เชิญชวนครูและนักเรียนเข้าร่วมทดลองใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซด์   โดยเฉพาะนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 14 - 15 ปี ด้วยในช่วงเดือนสิงหาคม 2558  จะมีการประเมินสมรรถนะของนักเรียนที่มีอายุดังกล่าว  ฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีความรู้และทักษะในด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จึงเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมทดสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซด์ http://learningspace.ipst.ac.th/ และ http://pisaitems.ipst.ac.th/